mon ehei ehei lokto control, cause to stop certain behavior