Adele – English


i


ido the other ones n
igbekeli vertical arrangement of pots on mud shelf/platform/gable n
igbekeli vertical arrangement of pots on mud shelf/platform/gable n
igyenfu eyebrow n
ikpoo hide-and-seek game n
ikuri yam shoots n
ikuri yam shoots n
inyun a curse n
ise-kyaga (isele kyaga) road junction n
iti race n
itunbu sand, dust n
itunbu sand, dust n
iwe smoke n
iwon courage n
iwon courage n
iworo argument n