sirado1vtActor: mag-, maN- Undergoer: -on, -ansarado; pinidTo close or shut something.Siradon mo ta maelet tang grapon para indi ma-led tang dalit.Close the jar tightly so that the ants can't get in.Patigayon mong siradoan tang mga talamban ba-loa magalin.Please shut all the windows before you leave.Tongkawa rang lomboa, maniradō pa tang mga talamban.You go ahead and go out, I will still shut the windows.antabirtoabri 1abri 3sada 1sada 2rel wdtangkeb 1trangka2statsirado, sirado raClosed.Napaningo rin ong botika piro sirado ra. I went to the pharmacy but it was already closed.antabirto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *