sabat1<Not Sure>1.1nAn answer to a question; a response.Onopay sabat na?What was his answer? 1.2vi., vtTo answer a question; to respond, reply; to answer back to an elder. (This is disrespectful to do.)Sabaten mo kay tang tete-ma na mga gatakoa.Please answer her questions if you know it.Ang mola indi dapat somabat ong mga ginikanan na.A child should not answer back to his parents.antte-ma 11.3viTo argue (literally, to answer back-and-forth).Namagsabatan tang mga taw ang gangabaleng don ong kalsada, may ge-ley namagsontokan.The drunk men were arguing there at the corner and there was almost a fist fight.antpabagbagte-ma 22vi2.1vtTo be the one to answer for something; to be responsible for something; to be liable for something.Ipalbeto ong nio tang sisingo, piro mga malipat, balāng manabat ong ni Nanay.I'll let you borrow my ring but if it gets lost, it will be up to you to answer for it to Mother.anday sarabaten2der.nAnday sarabateno ong nio.I have nothing to answer to you for.

Leave a Reply

Your email address will not be published.