Browse Ajagbe


a
an
b
c
d
ɖ
e
ɛ
ɛn
f
g
gb
ɣ
h
hw
i
in
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
o
ɔ
ɔn
p
r
s
sh
t
u
un
v
w
x
xw
y
z
ʒ

d


doxi n variété d'oiseau
dó aʒizɔ v enfumer
dró hɛ̀n v remorquer
dɔgbugan (dɔgbu; adɔgbugan) n estomac Xwenyi dɔgbugan gangannɔ. L'estonac de la vache est grand.
dà ekɔn₂ cf: ekɔn, sà ekɔn. v boxer; donner un coup de point à
dexlɔgu (dexlɔgbu) cf: dexlɔgbu. n palmier à tronc lisse
dɔwavi₂ flex.irr. de edɔwavi
dó lixo₂ v délimiter; limiter
dada₁ flex.irr. de ada
drɔ́₁ (jrɔ́) v 1cesser; se reposer finish ; be completed 2se terminer
desunja n fafle; râpe (de palmier)
dó ezo mɛ v 1vivifier; animer 2stimuler
dɔvizekpa n hernie
dràn ezo kpɔ́ ŋmɛ (expr.id.de dràn ezo) v examiner le visage de qqn la nuit pour voir s'il s'agit d'un ami ou d'un ennemi examine sb's face in the dark in order to decide whether they are friend or foe
drɔ́ enu kpɔ́ (expr.id.de drɔ́ kpɔ́) 1 2rêvasser dream
dɔmɛnyɔnyɔ cf: xomɛvu. n générosité; bonté
dɔ̀n eto nɔ v pénaliser; punir
druvitrotɔ n ; adj conteur
dó adan nɔ v exciter
dó ehalo flex.irr. de dó hamɛlo
dó exa cf: xò exa.
dó ami v 1être gras (viande); imbiber d'huile contain fat (meat) 2huiler
dè gbɔ v toucher à