Browse Ajagbe


a
an
b
c
d
ɖ
e
ɛ
ɛn
f
g
gb
ɣ
h
hw
i
in
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
o
ɔ
ɔn
p
r
s
sh
t
u
un
v
w
x
xw
y
z
ʒ

ny


nyɔnɔnuitɔ adj 1sincère; vrai 2véritable
nyrɔnyrɔ́ n 1immersion; submersion 2noyade
nyigbanji adj terrestre Nyigbanji jukɔnwo pleŋ lé kanfu Mawu! Que tous les peuples de la terre louent Dieu !
nyì agbo v culbuter
nyinà₂ flex.irr. de nyrà
nyinɔ v noircir; être noir
nyakpɔkpɔ adj 1joli; beau 2magnifique 3splendide
nyaganjin flex.irr. de nyagandin
nyigbanxɔtɔ n conquérant
nyizɔn flex.irr. de nyizɔ
nyìnyì n élevage; éternuement
nyɔnusugbɔɖeɖe n polygamie
nyɔxokuku n 1vieillesse; sénilité 2vieillissement
nyɔlun₂ flex.irr. de nyɔnu
nyaotɔ adv. en effet; en vérité
nyɛŋui adj petit; minime
nyɛ̀₂ v commencer à se cicatriser; évoluer à se former
nyidin mɛ n matinée
nyiɖu (anyiɖu) n fondation
nyaŋnu adj intelligent
nyigbantɔ́ n dieu de la terre
nyɔnuvi maɖeasu n vieille fille