Akoose–English Dictionary


a
b
c
d
e
ɛ
ə
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
ɔ
p
r
s
t
u
v
w
y

a


âbɛl3âbɛ̀lvcure (fever)
abɛleàbɛ̀lèn5serving, serviceabɛnledàbɛ̀nlèt̚n5use
abɛ́léàbɛ́lémebɛ́lén5/6small drum
âbɛleâbɛ̀lè-ev1do for2make forAbɛllé me bwɛl ábē ḿmwákɛ̄.He made me some medicine which I drank.3serve
abɛle á Dyǒbàbɛ̀lè á Djǒp̚n5religion
âbɛledâbɛ̀lèt̚-edv1work2make3treatBɛléd ane mod nkule boŋ ádyɛ bwâam.Treat that man so that he gets well.
âbɛlɛnâbɛ̀lɛ̀n-ɛnv1do2useBɛlɛ́n echem páá nsɔ́n!Use my cutlass for work!3worshipAbɛlle ngii nɛ́ɛ dyǒb.He is worshipping a lion as god.
âbɛl mendɛâbɛ̀l mèndɛ̀v.expto show favourEbɛlé me mendɛ.You did me a favour.
âbɛl nɛ́nâbɛ̀l nɛ́nprepso as, in order toAsumé mbaaŋgé adú, âbɛl nɛ́n akɔg ésūbāg.??
âbɛ mendɛâbɛ̀ mèndɛ̀v.expto make a sacrifice
abɛ́nàbɛ́nmebɛ́nn5/6slapAbɔmé me abɛ́n.He gave me a slap. He slapped me.
abɛ̂nàbɛ̂nmebɛ̂nn5/61palm2sole, footprintAwóó abɛ̂n áde ákə́lé.He has a large foot.3clap, sound made by clapping both hands togetherCf.ebɛ̂n é alááabɛ̂n á ndɔɔbàbɛ̂n á ndɔ̀ːp̚mebɛ̂n mé ndɔɔbn5patch of landâkud mebɛ̂nâkùt̚ mèbɛ̂nv.expclap hands together (two people) in joy or to agree
ábɛnábɛ̀npossyour (pl.); possessive pronoun second person plural, precedes nouns of classes 2, 8, 14 and 19See:échɛn
âbɛ́nâbɛ́nv.adj1to be sourEne póŋ ebɛ́nɛʼ.That fruit is sour.2taste badEne nzab ebɛ́nɛʼ.That soup tastes bad.eʼbɛ́nèʔbɛ́nn.mod14sourness, quality of food gone offEʼbɛ́n éʼ nzab bémwedɛɛ́ bán ndyâg ndyééd.The bad soup prevents me from eating the food.eʼbɛ́nébɛ́nèʔbɛ́nébɛ́nn141sourness, acidity2harsh talkEʼbɛ́nébɛ́n béebooʼɛ́.Harsh talk is not good.
âbɛneâbɛ̀nè-ev1snap, break off (due to weight on it)2put ladder at a steep angleSyn.âtuled
abɛ́ ne abɛ́àbɛ́ nè àbɛ́expforever
âbɛ́ ngɔlâbɛ́ ŋgɔ̀lv.expbe sorry
âbɛnledâbɛ̀nlèt̚-ledv1happenChě ébɛ́nlédé wɛ nɛ̂?What has happened to you?Chě ébɛllaad wê bébónɛɛ́ nɛ̂?What is happening where they are shouting?2use, use up, make use ofAbɛnlédé eʼkə́lé éʼtáan á Kómbe.He used up five thousand in Kumba.
âbɛ́ nló ámīnâbɛ́ nló ámīnv.expbe alive
âbɛ nsəl nhɔ́gâbɛ̀ nsə̀l ŋ̀hɔ́k̚v.expspeak with one voice, be in agreement
âbɛntedâbɛ̀ntèt̚-tedvframe a lieAbantaad mə́ mam á yə̌l.He framed a lie on him.
âbə́gâbə́k̚vtry, tamper
âbəg áteâbə̀g átèv.ph1barkMbwɛ́ ebəgɛ áte.The dog is barking.2howl at somebody, speak in anger to somebodyWeebə́gké mɛ áte nɛ̂.Don’t howl at me. Do not speak to me with such anger.âbəge áteâbə̀gè átè-ev.phbark atMbwɛ́ ebəgké ane mwǎn áte.The dog barked at that child.
âbəge áteâbə̀gè átè-ev.phbark atMbwɛ́ ebəgké ane mwǎn áte.The dog barked at that child.
âbəlDial.var.ofâbɛl2