Akoose–English Dictionary


a
b
c
d
e
ɛ
ə
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
ɔ
p
r
s
t
u
v
w
y

m


mebɛ́débɛ́dmèbɛ́débɛ́t̚Var.mebɛ́dén.mod6flatTédé me mebɛ́débɛ́d mé pân míníí.Take that flat pan for me.
mebɛnmèbɛ̀nn6colours, patterns
mebə́ŋgɛ́lmèbə́ŋgɛ́ln6rattlesCf.abə́ŋgɛ́lbə́ŋgɛ́lɛ́ʼ bəŋgɛlɛʼ
mebíimèbîːPl.ofabíi1
mebóŋ mé yə̌lmèbóŋ mé jə̌ln6aching joint
mebwágédmèbwágét̚n6stroll, journey, voyageAne mwǎn adé mebwágéd áte mbéb.That child is always travelling.
mebwákɛ́mèbwákɛ́n6unreliable, lazy
mebwɔ́g1mèbwɔ́k̚n6places, areasBɔɔ́b mebwɔ́g ḿmíníí béwúɛ́ʼáá nhɛ́d bwâmbwam.In the past, there were places where they were killing twins a lot.Cf.mbwɔ́g1
mebwɔ́g2mèbwɔ́k̚n6spotsSyn.mebyəŋ
mebyəŋmèbjə̀ŋn6spotsSyn.mebwɔ́g2
mecháŋgémètʃáŋgén6pleadings, pleasBépɛ́ɛ́né mecháŋgé áwɛ̄d.They came to our house pleading.They brought pleadings to our place.
mechɛ̂mètʃɛ̂n61piles2rows, sections, compartments (of firewood in house)Mechɛ̂ mé lǒn ḿme ńhédé á etág-te méhíné muú.The rows of firewood placed on the platform are black from the fire.
mechə̌mechə́əmètʃə̌mètʃə̂ːn1giant sensitive plantMimosa diplotricha=M. invisa
mechínzémètʃínzén6weakness
mechísémètʃísén6dirty dishes
mechóŋgemètʃóŋgèSp.var.ofmejóŋge
-medsfxverb stem suffix (extension)âheemed,breathe.Cf.-maad
mědɛmědɛ̀~demthat particular, those particular; anaphoric demonstrative pronoun, follows nouns of classes 3, 4 and 6See:chědɛ
medəŋ medəŋmèdə̀ŋ mèdə̀ŋn6approach of darkness, dusk
medíbmèdíp̚Dial.var.ofmendíb
medimmèdìmn61doom2plague
medímdímmèdímdímn6shade, shadowAdyɛɛné mwǎn á medímdím-te.He stayed in the shade with the child.Syn.mehɔ́ɔ́hɔ́ɔ́
medínemèdínèPl.ofadíne
medíŋgémèdíŋgén6dried plantain peelings (in the past used for washing)
medokémèdòkén6deceit