Akoose–English Dictionary


a
b
c
d
e
ɛ
ə
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
ɔ
p
r
s
t
u
v
w
y

n


nchoŋǹtʃòŋn3planting season; time of food scarcityBéwénɛ mbaaŋgé á nchoŋ.Cocoyams are planted in the planting season.
nchóŋntʃóŋbechóŋn1/21Grassfields personNchóŋ mə̂ ḿbédé ntâŋ aʼsó á ekɔ́ɔ̄sē.A Grassfields man was the first slave in Bakossi.2slave (obsolete)Syn.ntâŋ
nchoŋɛ́ǹtʃòŋɛ́Dial.var.ofnchoó
nchóŋ ń kudǹtʃóŋ ń kùt̚nchóŋ ń kudn3/4kind of parrot
nchoo1ǹtʃòːn31line2sentence (writing)
nchoo2ntʃòːconjtogether
nchoóǹtʃòː́Dial.var.nchoŋɛ́nkind of shrewCrocidura spp
nchóómbūūǹtʃóːmbūūbechóŋ bé mbúún1/2man who stops rain from falling
nchoo mé esyɔgeǹtʃòː mé èsjɔ̀gèn3filling of basket, piling in
nchoonǹtʃòːnnchoonn3/41line, of writing, etcBédúlé nchoon á abámbé.A line was drawn on the plank.2sentence (writing)3verse
nchoo nentʃòː nèSp.var.njoo ne1preptogether with, alongside with2including
nchɔgǹtʃɔ̀k̚Var.nchogn3penisSyn.abóm
nchɔleǹtʃɔ̀lènunripe
nchɔmǹtʃɔ̀mn3curse, bad luckAkií nchɔm ahɛ́ á nzag-tê.He went and put a curse on the farm.
nchɔmagǹtʃɔ̀màk̚n3act of cursing, kind of curse
nchɔndeǹtʃɔ̀ndènchɔnden3/4immature animalCf.chɔn
nchɔn ń támbéǹtʃɔ̀n ń támbén3filling of basket
nchunǹtʃùnn.mod3old, oldnessnchun ḿ modǹtʃùn ḿ mòt̚bechun bé badn3/2old personNchun ḿ mod ńdé hɛ́níí.An old person is here.
nchyáantʃjâːbéchyáaDial.var.ncháan1/2woman who has given birth
nchyáátɛ́nǹtʃjáːtɛ́nDial.var.ncháátɛ́nn3line, offspring by birth, descendants
ndaabndàːp̚ndaabn9/10climbing plant, stem used to weave bags, headbandsUrera spNdaab chə̂ bébɛlɛɛ́ mɔɔ́.It is with ndaab that headbands are made.Cf.etúúndaab
ndáándumɛndáːndùmɛ̀bendáándumɛn1/21first wife, senior wifeNdáándumɛ adíí mwaád aʼsó.Ndáándumɛ is the first wife.2bark of a tree that is a prized medicineCf.ndáŋ
ndábndáp̚ndáb, mendábn9/10~61house2family, householdCf.abum á ndábatúmbéetúmbe2pwɔ́g e ndábtúmbéabédé á ndábàbédé á ndáp̚mebédé mé ndábn5/6part behind the houseAkií ábēdē ndáb.He has gone behind the house.ndáb e dɔ́gtɛɛndáb è dɔ́gtɛ̀ːndáb é medɔ́gtɛɛn9/10hospitalndáb e Dyǒbndáb è djǒp̚ndáb é Dyǒbn9/10churchSyn.ndáb e mǐtimndáb e eʼbɛ́néndáb è èʔbɛ́néndáb é eʼbɛ́nén9/10house with zinc roofndáb e echumndáb è ètʃùmndáb é echumn9/10traditional Bakossi round houseCf.âchum1ndáb e mǐtimndáb è mǐtìmndáb é mǐtimn9/10church, meeting househouse of meetingSyn.ndáb e Dyǒbndáb e mmwɛ́ndáb è mmwɛ́ndáb é mmwɛ́n9/10bar; drinking houseAdibé ndáb e mwɛ́.He looked for a bar.ndáb e ntógendáb è ntógèndáb é ntógen9/10translation officepwɔ́g e ndábpwɔ́g è ndáp̚pwɔ́g é ndábn9/10family, smaller than abum á ndábCf.abum á ndábatúmbéetúmbe2ndábtúmbéndáb e ebóndáb è èbóndáb é ebón9/10hospitalndáb eche dɔ́gtɛɛndáb ètʃè dɔ́gtɛ̀ːndáb éche dɔ́gtɛɛn9/10hospital
ndáb eche dɔ́gtɛɛndáb ètʃè dɔ́gtɛ̀ːndáb éche dɔ́gtɛɛn9/10hospital
ndáb e meláándáb è mèláːndáb é meláán9/10fort