Akoose–English Dictionary


a
b
c
d
e
ɛ
ə
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
ɔ
p
r
s
t
u
v
w
y

t


tâŋkeDial.var.oftâŋ
táŋtáátáŋtáːnargumentAhédé táŋtáá.He is refusing.Cf.ndyándyáántáŋtɛ́n
taplêdtàplêt̚taplêdGermanTablettn9/10tray
-teadv.liná ndáb-te,in the house.Cf.áte
t.adfatherA-tê, ...Father (vocative), ...Cf.tɛ́ɛ
tébelɛtébèlɛ̀Sp.var.oftéblɛ
téblɛtéblɛ̀téblɛEnglishn9/10table
-tedsfxverb stem suffix (extension)âchemted,make to understand.Cf.-taad
temmtèmmideosound of falling downEdim é dií éhúné temm.The palm cone fell down, bumm.
témpɛltémpɛ̀lSp.var.oftɛ́ɛmpe
-tɛ́tɛ́quant1every2eachmod-tɛ́,everyone.
tɛ́ɛtɛ̂ːbetɛ́ɛn1/2(my) father; forefatherCf.
tɛ́ɛ mbáátɛ̂ː mbáːbetɛ́ɛ mbáán1/2grandfatherCf.papá ambáá
tɛ́ɛmpetɛ̂ːmpètɛ́ɛmpeEnglishn9/101temple2church3pulpit
tɛlédtɛ̀lét̚Dial.var.oftəléd
tɛ́lɛɛtɛ́lɛ̀ːbetɛ́lɛɛEnglishn1/2tailorSyn.mbaá mbɔ́té
-tɛnsfxverb stem suffix (extension)âbomtɛn,join together.Cf.-taan
tɛ́ndetɛ́ndètɛ́ndɛEnglishn9/10tent
tə̂ltə̂ltə̂ln9/101chest2breast (of chicken)
təlédtə̀lét̚Dial.var.tɛlédideounawares, suddenly
tə̂l e ékwɛ̄ɛtə̂l è ékwɛ᷆ːn9open, publicCf.etə́l
-tə́ŋtə́ŋnum.qhow many? (takes agreement prefix for classes 1-19)Kúb étə́ŋ áwóó?How many fowls does he have?Cf.átə́ŋbétə́ŋétə́ŋéʼtə́ŋmétə́ŋńtə́ŋké bétə́ŋ ne bétə́ŋké bétə́ŋ nè bétə́ŋexpeven in big numbers
tə́ŋgɛnetə́ŋgɛ̀nèprep1about, concerning2towardsBênlááʼɛ́ bə́ tə́ŋgɛne ane mwǎn.They told them about the child.
tidtìt̚tidn9/10biting louseMallophaga