âwɛ́âwɛ́FutNeg.êewááImpf.awâgPerf.awédévdieAwâg wɛ́ɛ́n.He has died.Ane mod ahɛdɛ awɛ́.That man is dying.That man wants to die.Syn.âhɔ́ɔ 3Cf.âwágmwǎnyamɛ́nwɛ́nwɛ́ɛnwúnyamɛ́ɛ́âwɛ́ɛnâwɛ̂ːn-ɛnvdie withMewɛ́ɛ́nɛ́ɛ́ akoŋ ahɔ́g.I donʼt die from one spear.