tamɛ́ɛ wɛlɛ́ɛtàmɛ̂ː wɛ̀lɛ̂ːadv1like that - not good, not badNkǒŋsé ńdyɛ́ɛ̄ tamɛ́ɛ wɛlɛ́ɛ.The world is just like that.2confused, without form