âlyɔgeâljɔ̀gè-e1vremain, stay2v.auxdelayBélyɔ́gé ekob pɛn adibe.They delayed opening the door.Wěelyɔgɛɛ́ apɛ á esukúle.Don’t delay going to school.Wěelyɔgɛɛ́ me mǐm achane.Donʼt delay in buying me wine.Cf.âyɔge