âbɔ́ɔnâbɔ̂ːn-ɛnvescape, fleeNgáne béhɔ́bé bán Kɔ́dɛ achíbé klɔ́ke, abɔ́ɔ́né mechîb á ahín.Because Kode is accused of stealing a clock/watch he has run away.