héé2adjwhich, question adjective (for nouns of classes 1-19 taking the required agreement prefix)Cf.ahééáhéébéhééehéééhéééʼhééméhééńhéé