mwǎnmwǎnPl.bǎnn1/2childAcháá mwǎn ekɔ́ɔ́lé.She has borne a new child.Acháá bǎn híin.She has given birth to many children.etɔ́lé é mwǎnètɔ́lé é mwǎneʼtɔ́lé éʼ bǎnn7/8crybaby, pampered, spoilt childmwǎn a dyǒbmwǎn à djǒp̚n1twilightMwǎn a dyǒb asudé ámbəŋ.The sun has gone down.