mbwəŋgem̀bwə̀ŋgèmbwəŋgen3/4large hunting dogAne mod aŋkɛ̌ á mpál ne mbwəŋge (ḿ mbwɛ́).That man went hunting with the hunting dog(s).