mbyɛ́ɛnm̀bjɛ̂ːnn3being knownMbyɛ́ɛn ḿ bad ḿbóó.Being known by people is good.Mbyɛ́ɛn ḿme sóo débyɛ́ɛ́né mə́nkə́ə́ boŋ ńhâg wɛ hǒm.It is the relationship we have that made me give you the land.