ndábndáp̚ndáb, mendábn9/10~61house2family, householdCf.abum á ndábatúmbéetúmbe2pwɔ́g e ndábtúmbéabédé á ndábàbédé á ndáp̚mebédé mé ndábn5/6part behind the houseAkií ábēdē ndáb.He has gone behind the house.ndáb e dɔ́gtɛɛndáb è dɔ́gtɛ̀ːndáb é medɔ́gtɛɛn9/10hospitalndáb e Dyǒbndáb è djǒp̚ndáb é Dyǒbn9/10churchSyn.ndáb e mǐtimndáb e eʼbɛ́néndáb è èʔbɛ́néndáb é eʼbɛ́nén9/10house with zinc roof

ndáb e echumndáb è ètʃùmndáb é echumn9/10traditional Bakossi round houseCf.âchum1

ndáb e mǐtimndáb è mǐtìmndáb é mǐtimn9/10church, meeting househouse of meetingSyn.ndáb e Dyǒbndáb e mmwɛ́ndáb è mmwɛ́ndáb é mmwɛ́n9/10bar; drinking houseAdibé ndáb e mwɛ́.He looked for a bar.ndáb e ntógendáb è ntógèndáb é ntógen9/10translation officepwɔ́g e ndábpwɔ́g è ndáp̚pwɔ́g é ndábn9/10family, smaller than abum á ndábCf.abum á ndábatúmbéetúmbe2ndábtúmbéndáb e ebóndáb è èbóndáb é ebón9/10hospitalndáb eche dɔ́gtɛɛndáb ètʃè dɔ́gtɛ̀ːndáb éche dɔ́gtɛɛn9/10hospital