kɔ́ɔ́1kɔ́ːkɔ́ɔ́n9/10snailAchatina achatina, A. marginata, A. fulicaKɔ́ɔ́ enyine nyam.Snail is nice meat.ńsɔg ń kɔ́ɔ́ńsɔ̀k̚ ń kɔ́ːńsɔg ń kɔ́ɔ́n3/4kind of snail