mbɛ́ɛ́mbɛ́ːbebɛ́ɛ́n1/2trap (hole dug across a trail to trap animals)Bélímé mbɛ́ɛ́ á ahín-tê.They dug a trap in the bush.Káb enhún mbɛ́ɛ́.The antelope fell into the trap.