mbúnmbúnmbúnn9/10bamboo pieces (used to attach palm leaves when making thatches)Mbwɛne ne mbún mə́ə bébɛlnɛɛ́ âtúbe mbuu.Mbwɛne and mbún are used to make thatches.Cf.mbwɛne