âbɛâbɛ̀FutNeg.êebagkɛ́Impf.abagɛʼPerf.abagévgiveBag mə́!Give (it) to him!Cf.âbagnedâbɛ mendɛâbɛ̀ mèndɛ̀v.expto make a sacrificeâbɛ nsəl nhɔ́gâbɛ̀ nsə̀l ŋ̀hɔ́k̚v.expspeak with one voice, be in agreement