ebɔ́lɔ́gèbɔ́lɔ́k̚eʼbɔ́lɔ́gn7/8tree used as firewood (caterpillars live on it)Neoboutonia manniiEbɔ́lɔ́g éhabpɛ ngɛn.The branches of ebɔ́lɔ́g easily break.