mbɔ́ʼlɔ̄gɛ̄1mbɔ́ʔlɔ̄gɛ̄bembɔ́ʼlɔ̄gɛ̄Dial.var.mbáʼlāgɛ̄n1/21so-and-so, word used to avoid mentioning someoneʼs nameMbɔ́ʼlɔ̄gɛ̄ mə̂ aláŋgé mɛ ádê akan.It was so-and-so who told me that matter.2informant