âbɛ́âbɛ́FutNeg.êebááImpf.abâgPerf.abédé11vto beMenláá mə́ meé ábɛ̂ nsɔ́n áte ḿmē baáb bébɛlɛɛ́.I told him he should join the work his friends were doing.2vexist3v.auxstill; continueAne mod adé/adíī abónɛʼ.The man is still shouting.4v.auxto be supposed toNzyɔg aá, mə̂mbɛ́ mə́chāā bǎn bébɛ, aá ken mə́cháaʼɛ?The elephant says that he is supposed to bear two children but does he?Cf.abɛ́-dédebɛ́edɛ́moâbɛ́ɛnâbɛ̂ːn-ɛnvbe withAbɛ́ɛ́né mwǎn á dɔ́gtɛɛ wén.He is here at the hospital with the child.âbɛ́ etɔmâbɛ́ ètɔ̀mexpbe obliged toEdé wɛ etɔm âkɛ á dyad.You are obliged to go home.Ébɛ́ wɛ etɔm âkɛ ...It will be necessary for you to go ...âbɛ́ ngɔlâbɛ́ ŋgɔ̀lv.expbe sorryâbɛ́ nló ámīnâbɛ́ nló ámīnv.expbe alive