nsɔ́nǹsɔ́nn3workNsɔ́n ḿbúú me á nzag-tê.I have a lot of work in the farm.nsɔ́n mé aloŋǹsɔ́n mé àlòŋn3community worknsɔ́n ḿ mbwɔ́gǹsɔ́n ḿ mbwɔ́k̚n3community worknsɔ́n ń ngəŋgúǹsɔ́n ń ŋgə̀ŋgún3important, delicate work