áde1ádèContr.âɛ̂asconj1as2when3ifMêekaá á Yawonde, áde méwóoʼɛ́ mǒto.I will not go to Yaoundé, if I do not have a car.Débóo apom áde dɛ́pɛɛ́ áhed.Lets break the container when we get there.