mebwɔ́g1mèbwɔ́k̚n6places, areasBɔɔ́b mebwɔ́g ḿmíníí béwúɛ́ʼáá nhɛ́d bwâmbwam.In the past, there were places where they were killing twins a lot.Cf.mbwɔ́g1