ntóŋǹtóŋntóŋ1n3/4walking stick, staffBad bémbáá békɛɛnɛ ntóŋ âsógtɛn yə̌l.Old people walk with a stick to support themselves.2n.mod3/4tall, long3n.mod3/4good lookingntóŋ ḿ badǹtóŋ ḿ bàt̚n3tall peoplentóŋ ń chɛ̌dǹtóŋ ń tʃɛ̌t̚n3long, thin chinntóŋ ń kwábǹtóŋ ń kwáp̚n3tall, lanky, handsome, beautifulntóŋ ń tɔɔsidǹtóŋ ń tɔ̀ːsìt̚ntóŋ ń tɔɔsidn3/4long trousers