âhyɛâhjɛ̀Dial.var.âyɛFutNeg.êehyaáImpf.ahyagPerf.ahyedé1vcomeAbɛ́lé áhyɛ̄ wén.He always comes here.2v.auxcomeAhyedé nsɔ́n abɛl.He came to work.Cf.âhyagâhyɛɛnâhjɛ̀ːn-ɛnvbring, come withNzé ehyag áwêm, éhyɛ́ɛn ndiŋgé.If you come to my house, bring the guitar.Cf.âhiinedâhyɛnedâhjɛ̀nèt̚-nedvbring for