mbwɛ́dmbwɛ́t̚mbwɛ́dDial.var.mbwɛ́gn9/101rumour, discord2sizing up, giving inside informationAsalé me mbwɛ́d.He gave inside information about me. He sized me up.3dialectmbwɛ́d e ehɔ́b,a different language.Cf.mbíd2