abaaàbàːmebaan5/6liverAbaa á nyam ábóó.Liver is good.abaa dé mbébàbàː dé mbép̚n5wickednessAne mod awóó abaa dé mbéb.That man is wicked. Lit.: That man has a bad liver.