kaapɔ́g, kapɔ́gkàːpɔ́g, kàpɔ́k̚adv.sperhapsKaapɔ́g mwǎnyaŋ alébé mə́ aá, áhyāg.Perhaps his brother told him that he himself is coming.