-ekɔ́ɔ́lé1èkɔ́ːléadjnew (for nouns of classes 1-19); fresh (of water) (for nouns of classes 1-19)Ndáb ekɔ́ɔ́lé nɛ̄n.This is a new house.Cf.békɔ̄ɔ̄lēdékɔ̄ɔ̄lēékɔ̄ɔ̄lēekɔ́ɔ́lé2mékɔ̄ɔ̄lēekɔ́ɔ́lékɔ̄ɔ̄lēRedèkɔ́ːlékɔ̄ɔ̄lēadjbrand new