mbwɛ́1mbwɛ́mbwɛ́Pl.mbyɛ́n9/10dogmbwɛ́ echě ekaaʼ,wild dog.

mbwɛ́ e malmbwɛ́ è màlmbwɛ́ é maln9/10Mal dog in form of a masked mannsad ḿ mbwɛ́ǹsàt̚ ḿ mbwɛ́nsad ḿ mbwɛ́n3/4small dognyam e mbwɛ́ɲàm è mbwɛ́n9share of the animal killed, given to the dogsʼ owner