âbɔ́ɔâbɔ̂ːv1be lost, get lostMbód ebɔ́ɔ́ me.My goat is missing.2lackCf.âbɔ́dâbɔ́ɔnâbɔ̂ːn-ɛnvescape, fleeNgáne béhɔ́bé bán Kɔ́dɛ achíbé klɔ́ke, abɔ́ɔ́né mechîb á ahín.Because Kode is accused of stealing a clock/watch he has run away.âbɔ́ɔtɛnâbɔ̂ːtɛ̀n-tɛnvlose, get lostAbɔ́ɔ́tɛ́né me á dǐd-te.I lost sight of him.