âbádɛnâbádɛ̀n-ɛn1vadd to2vadd with3v.adjbe stuck with4vcome nextBádɛ́n mé ámbīd boŋ désɔ̂l asɔ́l ahɔ́g.Stand behind me so that we can enter together.