âkalâkàlv1tell a storyAkale menyâ bɔɔb.He is telling a story now.2discuss, talk, argue3preachCf.âkantɛndekalengɔmɛâkaleâkàlè-evtell somebody something; talk aboutKalé me menyâ chii nzé edəə́.Tell me a story today if you like.âkanledâkànlèt̚-ledvbe toldNkalaŋ ńkanléd nɛ́n...There is a story which goes like this...Ékanléd nɛ́n...It is told that...âkannedâkànnèt̚-nedvtell somebody somethingAkannédé me nló.He told me his dream.nkantɛnǹkàntɛ̀nn3memorial