lan e etudlàn è ètùt̚lan é etudn9/10ladder (made of raffia palm)Awóó lan é etud ébɛ.He has two ladders made from raffia palm.Kɛ̌ échɔ̂mme me lal e etud wɛ̂ Sáŋgwɛ́ɛ́ Enɔŋgɛ́nɛ.Go to Mr. Enongene and ask if I can have a ladder.