kɔ̂dkɔ̂t̚kɔ̂dn9/101ageSyábə́ə sêdé kɔ̂d pɔ́g.We and they are of the same age group.2age set, age groupSóo dedé kɔ̂d.We are the same age.3womenʼs danceCf.ngóndɛ́ɛkɔ̂d e achádkɔ̂ɾ è àtʃát̚n9child bearing agekɔ́demodkɔ́dèmòt̚kɔ́débadn9/10young man, a youthAne mwǎn adé kɔ́demod áte.The child has youthful qualities.