mbwə́ŋm̀bwə́ŋn3large valley with steep slopesKém echě nsoosoŋge ábwémé ékone-mîn ehúné á mbwə́ŋ-sê.The monkey which the hunter shot on the hill fell into the valley.Syn.mpə́glɛ́nnwog