mbéed edíi mbéedmbêːd èdíì mbêːt̚adv.tneverWeehɛ́lɛ́ɛ́ bɛɛ́n mbéed edíi mbéed.You have not been able to face your friends since childhood.