kɔ́kɔ̄lēkɔ́kɔ̄lēbekɔ́kɔ̄lēn1/2kind of cocoyam (small, roundish)Ahédé kɔ́kɔ̄lɛ̄ á mbeé-mîn.She put small cocoyams as top layer in the pot.