ngwɛɛŋgwɛ̀ːbengwɛɛn1/21peacemaking, soft speaking2society, school of peacemakersbeŋgwɛɛ bé bad,councillors.Ane mod adé ngwɛɛ.This man is an Ngwɛ member.Cf.kánsɛlngááŋsíneʼbalé éʼ ngwɛɛèʔbàlé éʔ ŋgwɛ̀ːn14peacemakerʼs stoolebám é ngwɛɛèbám é ŋgwɛ̀ːeʼbám éʼ ngwɛɛn7/8special place for the ngwɛɛ jujumbwóg ń ngwɛɛm̀bwók̚ ń ŋgwɛ̀ːn31ngwɛɛ grove2hideout