mbɛ́dé1mbɛ́démbɛ́dén9/10wedgeMbɛ́dé pɔ́g ebógké áwī anɔŋ.One wedge of his bed is broken.Nzé weebíiʼɛ́ mbɛ́dɛ́ apɔ́d, énɔnɛ mbwɛ́ metúu.If you donʼt know how to shape a wedge then get inspiration from the ears of a dog. (Prov.)