châtʃâquwhy; contraction of chě-ʼaáAne mod ásal mbɔ́té á yə̌l ǎken chě-ʼáa débɛnlɛɛ́ mbóŋ émpēe.The man tore his clothes asking what further witness was necessary.