nyɛ́ɛ ncháaɲɛ̂ː ntʃâːbenyɛ́ɛ ncháan1/2nursing motherNyɛ́ɛ ncháa ngáne bekɔ́ɔ̄sē béchəgɛɛ́ mmwaád awé acháá."Nursing mother" as the Bakossi call a woman who has given birth.