ebɔmɛnɛ (mesúsúɛ)èbɔ̀mɛ̀nɛ̀ (mèsúsúɛ̀)n1game involving running round a circle of peopleBɛ̌ndem bébɛle ebɔmɛnɛ.The children are playing ebɔmɛnɛ.