âyə́gɛnâjə́gɛ̀n-ɛnvlie acrossAyə́gné á nzii-tê aá mǒto méetōmɛ̄ʼ.He was lying across the road saying no vehicle should go past.